ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

 
           ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ
(Approved Proposal)
       
       
       
  ತಾಲೂಕು (Taluka)  *  
       
  ಗ್ರಾಮ (Village)  *  
       
       
       
 
 
               Anant Technologies Pvt.Ltd ©2016